دروغ آوریل

۱۴فروردین
کنسرت هزار نفره بروکسل، دروغ آوریل
اتفاقی که به درگیری مردم و پلیس منجر شد

کنسرت هزار نفره بروکسل، دروغ آوریل

هزاران نفر از جوانان بروکسل که برای دیدن یک کنسرت به پارکی در این شهر رفته بودند با دروغ آوریل مواجه شده و با پلیس درگیر شدند.