داستان یک عکس

۰۹آذر
داستان یک عکس

عکاس این تصویر، دقایقی پس از ثبت آن مُرد!

عکاس این تصویر، دقایقی پس از ثبت آن مُرد!