داریوش فرضیایی (عمو پورنگ)

۲۷مهر

بازگشت مجری شناخته شده و محبوب با برنامه پرطرفدارش به تلویزیون

بازگشت مجری شناخته شده و محبوب با برنامه پرطرفدارش به تلویزیون

۲۴خرداد

واکنش شاهرخ خان به آواز هندی عموپورنگ

واکنش شاهرخ خان به آواز هندی عموپورنگ

۱۸اردیبهشت

بازیگر «دردسرهای عظیم» همکار عمو پورنگ شد

بازیگر «دردسرهای عظیم» همکار عمو پورنگ شد

۰۸اردیبهشت

«بچه محلِ» عمو پورنگ با کرونا آمد

«بچه محلِ» عمو پورنگ با کرونا آمد