خود شیفتگی افراد

۱۶اردیبهشت

می‌خواهند دیده شوند حتی اگر نظرها منفی باشد!

می‌خواهند دیده شوند حتی اگر نظرها منفی باشد!