خوانندگی موسیقی ایرانی

۰۱تیر
«محمد اصفهانی» گواهینامه درجه یک هنری دریافت کرد
از سوی شورا عالی انقلاب فرهنگی

«محمد اصفهانی» گواهینامه درجه یک هنری دریافت کرد

محمد اصفهانی گواهینامه درجه یک هنری در رشته خوانندگی موسیقی ایرانی را دریافت کرد.