خداداد عزیزی

01مرداد
ویدئو؛

ویدئو؛

آواز «جناب خان» که تقدیم «خداداد عزیزی» شغال آسیا شد!