خالق برنامه گلها

۱۱آبان
خالق برنامه «گلها» که بود؟

خالق برنامه «گلها» که بود؟

در دهه ۳۰ بود که تحولی عظیم در موسیقی ایران صورت گرفت. مردی عاشق موسیقی به نام داوود پیرنیا جمعی از هنرمندان برتر موسیقی ایران را کنار هم جمع کرد و برنامه «گلها» را بنیان نهاد.