حوادث غیر مترقبه

۱۷آبان

حادثه وحشتناک / سقف تئاتر فروریخت، تماشاگران گریختند

حادثه وحشتناک / سقف تئاتر فروریخت، تماشاگران گریختند

۲۴آذر

زخمی شدن بازیگر ایرانی با شمشیر هنگام اجرا

زخمی شدن بازیگر ایرانی با شمشیر هنگام اجرا