حمید زیدآبادی

07بهمن
حمید زیدآبادی: سختکوشی مردم کویر در موسیقی‌شان نمود دارد
صداسازی در موسیقی ایرانی محدود به ردیف نیست

حمید زیدآبادی: سختکوشی مردم کویر در موسیقی‌شان نمود دارد

حمید زیدآبادی (آوازخوان اهل سیرجان) می‌گوید: اینطور هم نیست که منطقه ما موسیقی نداشته باشد و آوازهایی داریم که به کرمان و شهرهای این استان اختصاص دارد.