حق بیمه و سرانه درمان 39 هزار هنرمند

۱۳تیر
حق بیمه و سرانه درمان ۳۹ هزار هنرمند واریز شد
از سوی صندوق اعتباری هنر؛

حق بیمه و سرانه درمان ۳۹ هزار هنرمند واریز شد

حق بیمه تأمین اجتماعی و سرانه درمان فروردین ماه بیش از ۳۹ هزار نفر از بیمه شدگان تأمین اجتماعی صندوق اعتباری هنر واریز شد.