حسين عليشاپور

۲۰مرداد

کنسرت گروه مهربانی و حسین علیشاپور

حسین علیشاپور خواننده گروه موسیقایی مهربانی از برگزاری کنسرت این گروه طی روزهای ۲۴ و ۲۵ شهریور خبر داد