جیپسی کینگز فَمیلی

29اردیبهشت
گزارش از «تسنیم»

گزارش از «تسنیم»

وقتی کیتارو به ایران آمد، خیلی‌ها از شنیدن نامی آشنا در دنیای موسیقی غرق در شور و شعف شدند و برخی نیز از آمدنِ ماسانوری تاکاهاشی حُباب‌وآر برانداختند از نشاط کلاه… اما چند نفری در این میان نه تنها خوشحال نشدند که اندوهگین نکته‌ای در کار کردند؛ آنان می‌گفتند: کیتارو زمانی در دنیای موسیقی ستاره […]