جهانگیر نصر اشرفی

۲۶آبان
مبنای پژوهشی و تحقیقی جشنواره‌های موسیقی درست نیست

مبنای پژوهشی و تحقیقی جشنواره‌های موسیقی درست نیست

جهانگیر نصر اشرفی پژوهشگر موسیقی می‌گوید در حال حاضر موسیقی قومی پدیده‌ای است که دارد به سمت موزه‌ای شدن پیش می‌رود.