جلسه شورای هماهنگی موسیقی نواحی

28اردیبهشت
برگزاری جلسه آنلاین شورای هماهنگی جشنواره موسیقی نواحی
با حضور مدیر دفتر موسیقی صورت گرفت

برگزاری جلسه آنلاین شورای هماهنگی جشنواره موسیقی نواحی

تازه ترین جلسه شورای هماهنگی چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران در قالب یک جلسه آنلاین برگزار و درباره برخی از موارد مربوط به برگزاری این رویداد بحث و تبادل نظر شد.