جشنوارۀ موسیقی فجر

07بهمن
اهدای جایزه «باربد» در جشنواره موسیقی فجر

اهدای جایزه «باربد» در جشنواره موسیقی فجر

جشنوارۀ موسیقی فجر صاحب یک جایزه شد، جایزه‌ای که به نام یکی از موسیقدانان نامی ایران نامگذاری شده است.
+«باربد» موسیقی‌دان، شاعر، بربتط نواز و خوانندۀ دوران ساسانی است و هنوز هم میراث او در نام‌های گوشه‌های دستگاه‌های موسیقی ایرانی امروزی بر جای مانده است