جشنواره موسیقی نوای خرم

۱۴آبان
با معرفی هیات انتخاب؛

با معرفی هیات انتخاب؛

مرحله بازبینی آثار متقاضی حضور در پنجمین جشنواره و جایزه همایون خرم (نوای خرم) با معرفی اعضای هیات انتخاب این دوره آغاز شد.