تور کنسرت های حسین علیزاده

۱۴آذر
با همراهی «رامبراند تریو»

با همراهی «رامبراند تریو»

تور کنسرت های حسین علیزاده و رامبراند تریو در روزهای آتی در شهرهای مختلف هلند ادامه می‌یابد.
+دستمایه اصلی رامبراند تریو موسیقی جز، کلاسیک و موسیقی خاورمیانه است و بر اساس قطعاتی در این سبک ها بداهه نوازی می کنند