توران میرهادی

۰۸آبان
یکی از پیشگامان آموزش و پرورش مدرن

یکی از پیشگامان آموزش و پرورش مدرن

توران میرهادی دار فانی را وداع گفت