تن تن

۲۶شهریور
در بلژیک؛

در بلژیک؛

«تن‌تن» هم خواننده شد!