تشکر از هوادارانش

۱۴دی
تشکر شهرام ناظری از هوادارانش

تشکر شهرام ناظری از هوادارانش

شهرام ناظری با انتشار پیامی از تمام کسانی که نگرانش بودند، تشکر کرد.