تاریخ و محل برگزاری انتخابات کانون های خانه موسیقی

۲۰شهریور
تاریخ و محل برگزاری انتخابات کانون های خانه موسیقی مشخص گردید
در نوبت اول

تاریخ و محل برگزاری انتخابات کانون های خانه موسیقی مشخص گردید

تاریخ و محل برگزاری مجامع عمومی نوبت اول برای برپایی انتخابات کانون های ده گانه خانه موسیقی ایران در قالب یک برنامه چند روزه اعلام شد.