بهمن مفید

۳۰مرداد

دیالوگ مشهور «من بودم و حاجی نصرت، رضا پونصد…» چگونه خلق شد؟

دیالوگ مشهور «من بودم و حاجی نصرت، رضا پونصد…» چگونه خلق شد؟

۲۷مرداد
پیکر بهمن مفید به خاک سپرده شد

بهمن مفید ابدی شد

بهمن مفید ابدی شد