بندرترکمن

۰۷دی
احیاگر سازهای فراموش شده ترکمن در پایتخت می نوازد

احیاگر سازهای فراموش شده ترکمن در پایتخت می نوازد

حاجی محمد ایری از خوانندگان و نوازندگان شناخته شده سازهای دوتار و سازهای بادی (قَرَنی، نی زبان دار) منطقه ترکمن مهمان «هفته فرهنگی گلستان» شد.