بسته حمایتی اصحاب فرهنگ و هنر

۲۲شهریور
تصویب بسته حمایتی اصحاب فرهنگ و هنر در جلسه هیات دولت

تصویب بسته حمایتی اصحاب فرهنگ و هنر در جلسه هیات دولت

وزیر فرهنگ و ارشاد از تصویب بسته حمایتی اصحاب فرهنگ و هنر در جلسه هیات دولت خبر داد و گفت: برای تمامی کسانی که در صندوق اعتباری هنر عضویت و هنر کارت دارند تسهیلات در قالب مختلف کمک اعطا می شود.