بزرگمهر حسین پور

۱۸مهر
به تصویر کشیدن چهره استاد شجریان توسط بزرگمهر حسین پور

به تصویر کشیدن چهره استاد شجریان توسط بزرگمهر حسین پور

بزرگمهر حسین پور اینچنین استادانه ، چهره استاد محمدرضا شجریان را به تصویر کشید.