برگزاری مجمع عمومی فرهنگستان هنر پس از 9 سال

۰۳آبان
از داریوش مهرجویی تا شاهین فرهت

از داریوش مهرجویی تا شاهین فرهت

مجمع عمومی فرهنگستان هنر، پس از ۹ سال با حضور اعضای پیوسته آن از جمله داریوش مهرجویی و شاهین فرهت تشکیل شد.