باغ موزه دفاع مقدس

۲۲مهر
در موزه انقلاب و دفاع مقدس

در موزه انقلاب و دفاع مقدس

کارنامه چهل سال اخیر موسیقی ایران با حضور تعدادی از کارشناسان و صاحب نظران عرصه موسیقی و شعر در موزه انقلاب و دفاع مقدس بررسی می شود.