بازگشایی دفتر انجمن موسیقی استان بوشهر

۳۱خرداد
دفتر انجمن موسیقی استان بوشهر بازگشایی شد
پس از تعطیلی چهار ساله

دفتر انجمن موسیقی استان بوشهر بازگشایی شد

انجمن موسیقی استان بوشهر پس از تعطیلی چهار ساله به دلیل استهلاک تاسیسات و فرسودگی سازه ساختمان مرمت، و بازگشایی شد.