بازرس خانه موسیقی

۱۶اردیبهشت
آذر هاشمی: حمایت از هنرمندان موسیقی ملموس نیست
پرداخت حق بیمه کمترین کاری است که دولت می تواند در حمایت از هنرمندان انجام دهد

آذر هاشمی: حمایت از هنرمندان موسیقی ملموس نیست

بازرس خانه موسیقی گفت: چند ماه اخیر موسیقی دانان ها تقریبا درآمدی نداشتند، برای حمایت از آنها صحبت های بسیاری شده ولی این حمایت ها بوقوع نپیوسته که هنرمندان آن را لمس کنند.