ای ال دکتروف

28تیر
در سن ۸۴ سالگی و بر اثر بیماری سرطان