ای ال دکتروف

۲۸تیر
در سن ۸۴ سالگی و بر اثر بیماری سرطان