ایوان فیشر

۲۵شهریور
ابداع ماسکی با قابلیت تقویت گوش موسیقیایی

ابداع ماسکی با قابلیت تقویت گوش موسیقیایی

یک رهبر ارکستر اهل مجارستان ماسکی تنفسی ابداع کرده که گوش انسان را در تشخیص اصوات موسیقی تقویت می‌کند.