ایلیا شمس

۰۷دی
ایلیا شمس با «زخمهای کهنه» به عرصه آمد

ایلیا شمس با «زخمهای کهنه» به عرصه آمد

ایلیا شمس خواننده تازه کشف شده ای است که با قطعه «زخمهای کهنه» وارد فضای موسیقی کشور شد.