ایلیا شمس

07دی
ایلیا شمس با «زخمهای کهنه» به عرصه آمد

ایلیا شمس با «زخمهای کهنه» به عرصه آمد

ایلیا شمس خواننده تازه کشف شده ای است که با قطعه «زخمهای کهنه» وارد فضای موسیقی کشور شد.