ایسلند

۱۵اردیبهشت

رکوردشکنی ستاره بازی تاج و تخت با وزنه ۵۰۱ کیلوگرمی

رکوردشکنی ستاره بازی تاج و تخت با وزنه ۵۰۱ کیلوگرمی