ایرج راد

۲۲مهر
ایرج راد همچنان، عهده دار ریاست شورای عالی خانه هنرمندان

ایرج راد همچنان، عهده دار ریاست شورای عالی خانه هنرمندان

ایرج راد برای دو سال دیگر به عنوان رییس شورای عالی خانه هنرمندان ایران انتخاب شد.

۱۴بهمن

گنجینه بازیگری ایران جاودانه شد

گنجینه بازیگری ایران جاودانه شد

۲۴تیر
ایرج راد رییس شورای عالی خانه هنرمندان شد

ایرج راد رییس شورای عالی خانه هنرمندان شد

در نشست دوره جدید شورای عالی خانه هنرمندان ایران، ایرج راد رییس و فرزاد هاشمی نائب رئیس شورای عالی خانه هنرمندان ایران شدند.