ایرج حریرچی

۱۷فروردین

شوخی مجری تلویزیون که کرونا را شکست داد با قائم مقام وزیر بهداشت: از شما کرونا گرفتم!

شوخی مجری تلویزیون که کرونا را شکست داد با قائم مقام وزیر بهداشت: از شما کرونا گرفتم!

۱۰اسفند

ببینید | فرار رضا رفیع از سرفه مهمان برنامه، همراه با کنایه به حریرچی

ببینید | فرار رضا رفیع از سرفه مهمان برنامه، همراه با کنایه به حریرچی

۰۷اسفند
ببینید | میرسیدی گزارشگر تلویزیون از ایرج حریرچی کرونا گرفته است؟

ببینید | میرسیدی گزارشگر تلویزیون از ایرج حریرچی کرونا گرفته است؟

ببینید | میرسیدی گزارشگر تلویزیون از ایرج حریرچی کرونا گرفته است؟