ایران و سوئیس

۱۷شهریور

عکسی از وزیر امور خارجه سوییس در کاخ نیاوران

عکسی از وزیر امور خارجه سوییس در کاخ نیاوران