اولین شماره سالنامه موسیقی کرمان

21اردیبهشت
اولین شماره سالنامه موسیقی کرمان منتشر شد

اولین شماره سالنامه موسیقی کرمان منتشر شد

شماره نخست سالنامه موسیقی کرمان منتشر شد. این اثر مکتوب مجموعه مقالاتی است که به بررسی و تحلیل موسیقی منطقه کرمان ‌می‌پردازد.