اولین روز جشنواره موسیقی نواحی

۱۱آبان
جزییات اولین روز جشنواره موسیقی نواحی
قطعاتی در نعت رسول اکرم اجرا شد

جزییات اولین روز جشنواره موسیقی نواحی

اولین روز اجراهای سیزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران با اجرای پنج گروه از مناطق مختلف ایران در کاروانسرای گنجعلی‌خان کرمان برگزار شد.