اولین حضور رسمی فرزاد فرخ در موسیقی پاپ با «انرژی مثبت» _ فرهنگی _ موسیقی _ فرهنگي.موسيقي.فرزاد فرخ

۰۹اردیبهشت
اولین حضور رسمی فرزاد فرخ در موسیقی پاپ با «انرژی مثبت»

اولین حضور رسمی فرزاد فرخ در موسیقی پاپ با «انرژی مثبت»

اولین حضور رسمی فرزاد فرخ در موسیقی پاپ با «انرژی مثبت»