انسان،فلسطین،ماه رمضان،گناه

۰۹خرداد
درخواست مکتوب ۶۰۰ موسیقیدان در حمایت از فلسطین
اسراییل را بایکوت کنید

درخواست مکتوب ۶۰۰ موسیقیدان در حمایت از فلسطین

بیش از ۶۰۰ موسیقیدان با امضای نامه‌ای خواستار بایکوت اسراییل و حمایت از مردم فلسطین شدند.