انسان،فلسطین،ماه رمضان،گناه

09خرداد
درخواست مکتوب ۶۰۰ موسیقیدان در حمایت از فلسطین
اسراییل را بایکوت کنید

درخواست مکتوب ۶۰۰ موسیقیدان در حمایت از فلسطین

بیش از ۶۰۰ موسیقیدان با امضای نامه‌ای خواستار بایکوت اسراییل و حمایت از مردم فلسطین شدند.