انجمن موسیقی خانه تئاتر

۰۵اردیبهشت
معرفی برنامه‌های انجمن موسیقی خانه تئاتر تشریح شد

معرفی برنامه‌های انجمن موسیقی خانه تئاتر تشریح شد

یکی از اعضای هیأت مدیره انجمن موسیقی خانه تئاتر از برگزاری چند ویژه برنامه پژوهشی و سمینارهای بینا رشته‌ای در مجموعه‌های هنری شهر تهران خبر داد.