انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

۰۶مرداد
مجید عقیلی درگذشت

مجید عقیلی درگذشت

مجید عقیلی درگذشت

۰۶اردیبهشت

آغاز «بازی تاش و خط» اساتید کارتونیست

آغاز «بازی تاش و خط» اساتید کارتونیست