انجمن سینمای جوانان ایران

۲۷شهریور
کتاب تازه انجمن سینمای جوانان ایران منتشر شد

کتاب تازه انجمن سینمای جوانان ایران منتشر شد

انتشارات انجمن سینمای جوانان ایران، ترجمه کتاب «موسیقی، حافظه جمعی، تکانش(تروما) و دریغناکی(نوستالژی) در سینمای اروپایی پس از جنگ جهانی دوم» را منتشر کرد.