انجمن جهانی اقتصاد فرهنگ

۰۳اردیبهشت

اهالی موسیقی در شرایط کنونی بدون حمایت، امکان تولید اثر ندارند

اهالی موسیقی در شرایط کنونی بدون حمایت، امکان تولید اثر ندارند