امیرناصر رنجبر

۱۴شهریور
کتاب اول آموزش کمانچه نوازی اردشیر کامکار منتشر شد
به کوشش امیرناصر رنجبر

کتاب اول آموزش کمانچه نوازی اردشیر کامکار منتشر شد

کتاب آموزش کمانچه (دوره اول) تألیف اردشیر کامکار آهنگساز، نوازنده و مدرس سرشناس کمانچه توسط نشر هستان منتشر شد.