امام علی(ع)

۰۵شهریور

این هنرمندان صاحب سردیس شدند/ عکس

این هنرمندان صاحب سردیس شدند/ عکس

۰۷خرداد

تجربه بازی پروانه معصومی در نقش همسر مالک اشتر

تجربه بازی پروانه معصومی در نقش همسر مالک اشتر