الهه کیانی

26بهمن
به همّت مؤسسهء «نوای شهر آشوب»

به همّت مؤسسهء «نوای شهر آشوب»

ورک شاپ «الهه کیانی» مدرس و نوازندهء پیانو، در مرکز موسیقی «نوای شهر آشوب» برگزار می شود.
+پوستر و جزئیات برگزاری