اعیاد مبارک قربان و غدیر

۲۳تیر
آخرین مرحله از فصل دوم «لیگ سرود» آغاز شد
به همت مرکز موسیقی مأوا

آخرین مرحله از فصل دوم «لیگ سرود» آغاز شد

آخرین مرحله از فصل دوم لیگ سرود مرکز موسیقی مأوا با محوریت اعیاد مبارک قربان و غدیر خم برگزار می شود.