استاد عباس خوشدل

۱۷مرداد
با همراهی ارکستر مهر

با همراهی ارکستر مهر

امیر اثنی عشری و ارکستر مهر به رهبری ناصر ایزدی در تجلیل از عباس خوشدل به روی صحنه می روند.