ارکستر نیایش

۰۸شهریور
۲۴ شهریورماه سال جاری و همخوانی پوراندخت وفادار و متین سوفالی

۲۴ شهریورماه سال جاری و همخوانی پوراندخت وفادار و متین سوفالی

ارکستر نیایش ۲۴ شهریورماه جاودانه های استاد مجید وفادار را با خوانندگی مجید حسین خانی و همخوانی پوراندخت وفادار و متین سوفالی به روی صحنه خواهد برد.
+جزئیات کامل به همراه اطلاعات بلیت فروشی این کنسرت